Cenník geodetických a kartografických prác

 

III.  Tabuľky cenových rozpätí

 

Tab. 1 – BODOVÉ  POLIA      

 

Kvalitatívne podmienky:

 

I  74.20.73.12.00     Inštrukcia  na práce v polohových bodových poliach

ÚGKK SR 20.12.1994 č. NP – 3638/1994

 

I  74.20.73.13.00     Inštrukcia na práce vo výškových bodových poliach

SÚGK 21.6.1982 č. 3 – 2169/1982

 

STN 73 0415           Geodetické body 1979.

 

STN 73 0416           Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii 1984.

 

 

 

Dodacie podmienky:

 

pre pol. 120-01: stabilizované body

 

pre pol. 120-02

       až 120-05: geodetické údaje

zoznam súradníc

prehľadný náčrt PPBP

 

pre pol. 130-01: stabilizované body

miestopisy nivelačných bodov

zoznam osadených značiek

 

pre pol. 130-02

       až 130-04: technická správa

vyrovnané výšky nivelačných bodov

 

 

 

Tabuľka výkonu č. 120

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

1 bod

 

Stabilizácia PPBP povrchovou značkou

  

 450 –  700

 

 

MERANIE A VÝPOČTY BODOV PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POĽA

 

02

1 bod

1. trieda presnosti mxy  = 0,02 m

2500 – 2750

03

1 bod

2. trieda presnosti mxy  = 0.04 m

1800 – 2300

04

1 bod

3. trieda presnosti mxy  = 0,06 m

  1200 – 1700

05

1 bod

4. trieda presnosti mxy   = 0,12 m

  850 – 1300

 

 

 

Poznámky:

 

a.            Stabilizáciou podrobných bodových polí sa rozumie stabilizácia kamennou meračskou značkou M1, M2, M3, značkou z plastu, obetónovanou rúrkou (obetónovanie min. 30x30x30). vyrytím krížiku, resp. vyvŕtaním dierky v trvalých objektoch, umiestnenie reflexnej fólie, resp. smerového znaku.

  1. Signalizácia alebo podzemná stabilizácia sa oceňuje samostatne.
  2. Rekognoskácia pripájacích trigonometrických bodov sa oceňuje samostatne.
  3. Stabilizačný materiál nie je predmetom ocenenia, oceňuje sa samostatne.
  4. Pri dočasnej stabilizácii sa geodetické údaje nevyhotovujú.
  5. Pri určení bodov technológiou GPS pri počte do 5 novourčených bodov sa ceny položiek 02-04 zvyšujú o 100%, pri počte 6-10 bodov sa ceny položiek 02-04 zvyšujú o 75%, pri počte 11-20 bodov sa ceny položiek 02-04 zvyšujú o 50%. Pri počte nad 20 bodov je cena určenia PPBP technológiou GPS ekvivalentná terestrickým metódam.

 

 

 

Tabuľka výkonu 130:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

1 bod

 

Stabilizácia nivelačnej značky

 

 600 – 1100

 

 

ZAMERANIE A VÝPOČTY BODOV A ŤAHOV

VÝŠKOVÝCH POLÍ

 

02

1 km

Technická nivelácia

2100 – 3500

03

1 km

Presná nivelácia

3250 – 6000

04

1 km

Veľmi presná nivelácia /VPN/

5650 – 8300

 

 

 

Poznámky:

 

a.       Stabilizačný materiál nie je predmetom ocenenia.

  1. Stabilizácia atypickými značkami (hĺbková, tyčová a pod.) sa oceňujú samostatne.
  2. Položkou 03 sa oceňuje aj výškové pripojenie tunelov a štôl v podzemí a bodov základného výškového bodového poľa v podzemí.