Cenník geodetických a kartografických prác

 

II.  Všeobecné podmienky

 

1.                 Výkony uvádzané v cenníku sú v Klasifikácii produkcie, ktorú vydal Štatistický úrad SR v júli 1995, označené číslom 74.20.73. Ceny uvedené v cenníku obsahujú priame a nepriame (režijné) náklady výkonov a zisk. Ceny neobsahujú náklady na úhradu prípadných škôd na porastoch alebo stavbách, náklady na odstraňovanie prekážok, náklady na mimoriadne dopravné prostriedky, náklady vzniknuté v dôsledku prerušenia práce na základe rozhodnutia objednávateľa, daň z pridanej hodnoty a správne poplatky. Výška týchto nákladov sa stanoví zmluvnou dohodou primeranou ku konkrétnym prípadom.

2.                 Cenník nie je v rozpore s paragrafom 15 Zákona 18/1996 Z.z. o cenách. Cenník svojím cenovým rozpätím odporúča hladinu cien, ktorá je v zmysle paragrafu 546 Obchodného zákonníka a paragrafu 3 ods. 4 Vyhlášky 87/96 Z.z. o cenách, pre odbor geodetických a kartografických prác obvyklá.

3.                 Tabuľky cenníka sú doplnené:

- vymedzením podstatných kvalitatívnych podmienok

- vymedzením dodacích podmienok

- vymedzením mernej jednotky

4.                 Ceny vytvorené podľa tohto cenníka sa zaokrúhľujú na celú mernú jednotku smerom hore.

5.                 Ceny určené rozpätím minima až maxima obsahujú náklady dané najmä:

- obťažnosťou poľných prác (prehľadnosť a prístupnosť terénu)

- obťažnosťou kancelárskych prác (forma a zložitosť spracovania a nadštandartné požiadavky)

- obsahovou úplnosťou (najmä u máp)     

- bežnými prírodnými, klimatickými, dopravnými vplyvmi (intenzita, vzdialenosť)

- bežnými podmienkami bezpečného pracovného prostredia v extravilánoch a intravilánoch obcí, miest a priemyselných alebo iných závodoch

- cenami materiálov a kooperáciou zhotoviteľa nevyhnutnou k vykonaniu práce, najmä tiež cenami za získanie údajov od orgánov štátnej správy (využitie údajov o bodových poliach, vytýčenie inžinierskych sietí správcami vedení a pod.).

  1. Pri extrémnych pracovných podmienkach prírodných, klimatických (hlavne zimných), dopravných (intenzita, bezpečnosť ...), resp. extrémne krátkych časových termínoch, si možno dohodnúť k horným rozpätiam cien percentuálnu prirážku 100% v závislosti od konkrétnych extrémnych podmienok a požiadaviek.
  2. Ceny výkonov sú kalkulované na bežný počet merných jednotiek. Pri extrémne vysokom alebo nízkom počte merných jednotiek je nutná individuálna kalkulácia.
  3. Ceny výkonov, ktoré nemožno stanoviť cenami uvedenými v tabuľkách podľa jednotlivých výkonov sa oceňujú hodinovými sadzbami.
  4. Pri trvalých geodetických výkonoch na stavbách si variantne miesto jednotkových cien, resp. hodinových sadzieb, možno dohodnúť s objednávateľom ocenenie geodetických výkonov na konkrétnej stavbe percentuálnych podielom z ceny realizácie stavby.  
  5. V cenách nie sú zahrnuté dopravné náklady.