Cenník geodetických a kartografických prác

 

I.  Zásady stanovenia odporúčanej ceny

  

1.                                                                                                                                                                                                                                                          Cenník geodetických a kartografických prác (ďalej len cenník) vydáva Komora geodetov a kartografov. Spracovala ho odborná komisia ustanovená za týmto účelom.

2.      Cenník je určený predovšetkým pre právnické a fyzické osoby oprávnené k vykonávaniu geodetických a kartografických prác, ale aj pre objednávateľov týchto prác.             

3.      Cenník obsahuje reálne cenové rozpätia geodetických prác a výkonov. Odporúčané ceny boli stanovené za účelom dodržania kvalitatívnych podmienok v zmysle platných predpisov a noriem.

  1. Cenník slúži ako východiskový materiál pre stanovenie zmluvnej ceny medzi objednávateľom a zhotoviteľom geodetických a kartografických prác.
  2. Cenník zohľadňuje STN a technické predpisy platné k dátumu vydania cenníka.