Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 9 – VYTYČOVACIA  SIEŤ

 

  

Kvalitatívne podmienky:

 

STN  73 0420  Presnosť vytyčovania stavebných objektov. Základné ustanovenia 1986 a zmena

1987.

 

STN  73 0421  Presnosť vytyčovania stavebných objektov s priestorovou skladbou 1986 a zmena

1992.

 

STN  73 0422  Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov 1986.

 

 

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Zoznam súradníc a prehľad bodov vytyčovacej siete

 

Protokol o odovzdaní bodov

 

Geodetické údaje (po dohode dodávateľa a odberateľa)

 

 

 

Tabuľka výkonu 392:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

bod

 

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

 

3300 – 4200

02

bod

Stavebné objekty líniové a plošné

3100 – 3500

03

bod

Vytyčovacia sieť cestných a železničných

mostov

 

4050 – 6500

04

bod

Vytyčovacie siete a body základných

orientačných priamok tunelov a štôl v podzemí

 

7700 – 12500

 

 

 

Poznámky:

 

a.            V cenových rozpätiach nie sú obsiahnuté:

-         trvalá stabilizácia bodov vytyčovacej siete

-         overenie východiskových bodov ZBP

-         určenie výšok vytyčovacej siete