Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 8 – KUBATÚRY  

  

 

Kvalitatívne podmienky:

 

STN 01 3410  Mapy veľkých mierok, Základné a účelové mapy 1990,

Polohové a výškové určenie podrobných bodov: 3. trieda presnosti

 

 

 

Dodacie podmienky:

 

Dokumentácia určenia kubatúry.

 

 

 

Tabuľka výkonu 296:

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

 

 

PODROBNÉ  POLOHOVÉ  A  VÝŠKOVÉ

ZAMERANIE, VÝPOČET OBJEMU

 

01

100 m2

Výkopy, odkopy za sucha

400 – 600

02

100 m2

Výkopy z vody

600 – 800

03

100 m2

Haldy, skládky – upravené

400 – 600

04

100 m2

Haldy, skládky – neupravené

500 – 800

 

 

 

Poznámky:

 

a.            Podrobné meranie je možné vykonať aj v miestnom súradnicovom a výškovom systéme.

b.            Ak je rozsah výkonov menší ako 10 MJ, účtuje sa cena za 10 MJ.

c.            Ak je rozsah výkonov väčší ako 100 MJ, účtuje sa v spodnej polovici cenového rozpätia.

d.            Zameranie pôvodného terénu sa účtuje podľa tabuľky 2.

e.            Pri rozsahu výkonov väčšom ako 500 MJ kalkulovať individuálnou kalkuláciou.