Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 7 –  SAMOSTATNÝ  PRVOK  POLOHOPISU  

 

Kvalitatívne podmienky:

 

STN 01 3410  Mapy veľkých mierok, Základné a účelové mapy 1990

Polohové určenie podrobných bodov: 2. až 4. trieda presnosti

 

STN 01 3411  Mapy veľkých mierok, Kreslenie a značky

 

 

 

Dodacie podmienky:

 

Zobrazenie prvkov do mapy, alebo kópie mapy veľkej mierky

 

 

 

Tabuľka výkonu 295:

 

      

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

prvok

 

Zameranie a zobrazenie dĺžkového  prvku polohopisu

 

 

 500 – 700

02

prvok

Zameranie a zobrazenie bodového prvku  polohopisu

 

 300 – 400

 

 

 

Poznámky:

 

a.            Prvkom podľa položky 01 sa rozumie 100m  určenej dĺžky.

Podľa položky 02 je to predmet, ktorý je zobrazený bodom.

b.            Pripojenie na PPBP, resp výškové pripojenie sa oceňuje samostatne podľa tabuľky 1.

c.            Ak je rozsah výkonov v pol. 02 menší ako 10 MJ účtuje sa cena za 10 MJ.

d.            Ak je zameranie a zobrazenie dĺžkového, resp. bodového prvku doplnené o namerané výšky, zvyšujú sa ceny položiek 01, 02 o 50%.