Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 6 – POZDĹŽNE  A  PRIEČNE  PROFILY  

 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

STN 01 3410  Mapy veľkých mierok, Základné a účelové mapy 1990

 

-    stredná súradnicová chyba hlavných bodov pozdĺžneho profilu – 3. trieda presnosti

-    polohové určenie podrobných bodov profilu 3. až 4. trieda presnosti

-    u jednoznačne identifikovateľných bodov 1. až 2. trieda presnosti

 

Výškové určenie podrobných bodov:  

-    u  jednoznačne identifikovateľných bodov 1. až 2. trieda presnosti

-    u ostatných bodov 3. až 4. trieda presnosti

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Matrice pozdĺžneho alebo priečneho profilu

 

Zobrazenie profilu do mapy veľkej mierky

 

Tabuľka výkonu 293:

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

100 m

 

Pozdĺžny a údolný profil terénu

 

  800 – 1100

02

100 m

Pozdĺžny profil vodných tokov

  800 – 1500

03

100 m

Pozdĺžny profil ciest a diaľnic

  850 – 1200

04

100 m

Pozdĺžny profil železníc a vlečiek

  950 – 1700

 

Tabuľka výkonu 294:

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

30 m

 

Priečny profil terénu

 

  400 –  550

02

30 m

Priečny profil vodných tokov

  600 –  800

03

30 m

Priečny profil ciest a diaľnic

  500 –  700

04

30 m

Priečny profil železníc

  700 – 1200

 

Poznámky k výkonom 293 a 294:

 

a.            Pozdĺžny a priečny profil musí obsahovať staničenia a výšky.

b.            Pripojenie na PPBP a nivelačnú sieť sa oceňuje osobitne podľa tabuľky 1.

c.            Priečne profily nad 300 m sa oceňujú osobitne zmluvnou cenou.
Priečny profil vodného toku je do vzdialenosti 20 m od brehovej čiary. Pri každých započatých 10 m priečneho profilu nad celkovú dĺžky vymedzenú vyššie, sa cena zvyšuje 10 %.

d.            Pri profile pol. 02 možno účtovať prirážku do 100 % pri nebroditeľných vodných tokoch.

e.            Ak je rozsah výkonov v tabuľke 294 menší ako 10 priečnych profilov, účtuje sa 10 priečnych profilov.