Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 5 – PODZEMNÉ  A  NADZEMNÉ  VEDENIA    

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Overenie (vyhľadanie) priebehu podzemného vedenia a zamerania v 3. triede presnosti  podľa:

 

STN  01 3410   Mapy veľkých mierok, Základné a účelové mapy 1990

 

STN  01 3411   Mapy veľkých mierok, Kreslenie a značky 1989

 

·         u diaľkových vedení s krajnou odchýlkou:

-     v hĺbke do 1,2 m                 p = 0.50 m

-     v hĺbke nad 1,2 m               p = 0,75 m

·         u mestských vedení s krajnou odchýlkou:

-     v hĺbke do 0,8 m                 p = 0,25 m

-     v hĺbke do 1,2 m                 p = 0,35 m

-     v hĺbke nad 1,2 m               p = 0,50 m

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Grafické zobrazenie priebehu vedení do mapy, alebo zobrazenie priebehu vedení do mapy na základe číselného zamerania, alebo digitálne spracovanie priebehu vedení

 

  

Tabuľka výkonu 292:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

100 m

 

Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)

 

 

  850    1100

02

100 m

Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadaním (napr. detektorom)

 

  850  – 1100

03

100 m

Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia

 

  1000  - 1200

04

100 m

Účasť geodeta (kolíkovanie, farbenie a iné vyznačovanie priebehu podz. inžinierkych sietí) pri vytyčovaní podzemných sietí správcami vedení, za účelom následného zamerania

   
 
 

  200 – 200

 

Poznámky:

 

a.            Zistenie priebehu podzemného vedenia u správcu sa oceňuje hodinovými sadzbami.

b.            V cenových rozpätiach položky 03 nie je obsiahnuté bodové pole, oceňuje sa osobitne podľa tabuľky 1.

c.            Ak je rozsah výkonov obsiahnutý v tab. 5 menší než 3 MJ, účtuje sa cena za 3 MJ.