Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 4 – PROJEKT  POZEMKOVÝCH  ÚPRAV   

 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Zákon č. 330/91 Zb. SNR o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

 

Metodické pokyny pre projektovanie pozemkových úprav, vydané v auguste 1994 Ministerstvom pôdohospodárstva SR č. 1252/94 – 430, ÚGKK SR NP – 564/94

 

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov MN 74.20.73.41.0, vydaný MP SR a ÚGKK SR vrátane Dodatku č. 1/97

 

Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav MN 74.20.73.46.00, vydaný MP SR a ÚGKK SR apríl 2000

Metodické pokyny na vykonávanie zjednodušených a zrýchlených postupov č. 47-I/2000-430 vydaných MPSR marec 2000

 

 

Dodacie podmienky:

 

Podľa Metodického pokynu pre projektovanie pozemkových úprav

Podľa Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov

Podľa Metodického návodu na vykonanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav

Podľa Metodického pokynu na vykonávanie zjednodušených a zrýchlených postupov

 

 

Tabuľka výkonu 250:

 

Zrušená, viď cenník Komory pozemkových úprav

 

Tabuľka výkonu 251:

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

REGISTER OBNOVENEJ EVIDENCIE POZEMKOV

 

 

 

 

01

parcela

skupina a - pozemky, ktoré sú predmetom konania podľa zákona NR SR č. 180/95 Z.z. v znení neskorších predpisov  

 

 

  420 – 550

02

parcela

skupina b - pozemky, ktoré sú predmetom konania podľa zákona NR SR č. 180/95 Z.z.
v znení neskorších predpisov

 

 

  540 – 660

03

parcela

skupina c - pozemky, ktoré sú predmetom konania podľa zákona NR SR č. 180/95 Z.z.
v znení neskorších predpisov

 

 

  650 – 880

04

parcela

skupina d - pozemky, ktoré sú predmetom konania podľa zákona NR SR č. 180/95 Z.z
v znení neskorších predpisov

 
 
 
  600 – 770

05

parcela  

skupina e - pozemky, ktoré
sú predmetom konania podľa
zákona NR SR č. 180/95 Z.z 
v znení neskorších predpisov  

 
 
 
  720 – 880

06

parcela

pozemky zahrnuté do rozsahu spracovania registrov

 
  200 – 300

 

 

Poznámky:

 

 1. Členenie katastrálnych území do skupín a až e je v súlade s paragrafom 4 Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. 984 410 MN 1/96 - úplné znenie s Dodatkom č. 1/97.
 2. Do celkového počtu MJ sa započítavajú všetky riešené parcely.
 3. Pozemky, ktoré sú predmetom konania a parcely patriace do rozsahu spracovania registra, sú uvedené v paragrafe 3 Metodického návodu na spracovanie ROEP č. 984 410 MN 1/96 - úplné znenie s Dodatkom č. 1/97.
 4. Dolné hranice rozpätia pri položke 06 sa odporúčajú pri vektorovej katastrálnej mape.

 

Tabuľka výkonu 252:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 
UŽÍVANIE PÔDY V ZRIADENÝCH ZÁHRADKÁRSKYCH OSADÁCH A VYSPORIADANIE
VLASTNÍCTVA K NIM
 

01

záhradka, resp. cesta

 
Register pôvodného stavu
 

 
   200 - 650

02

záhradka, resp. cesta

 Čiastkové pozemkové úpravy v obvode záhradkovej osady
 

 
   250 - 400

 

Dodacie podmienky: Elaborát podľa metodických pokynov 3x

 

03

1000 m2

Čiastkové pozemkové úpravy mimo obvod záhradkovej osady rozdeľovací plán
 

 
   

 

Dodacie podmienky: Elaborát podľa metodických pokynov 3x

 

  P.č.  

  Počet MJ  

    Počet riešených pôvodných vlastníkov na 1 MJ    

    Podľa vzorca : počet vlastníkov / počet MJ

1 až 3

4 až 6

7 až 9

10 a viac

1

1 až 5

4.200

4.400

4.600

4.800

2

6 až 10

3.600

3.800

4.000

4.200

3

11 až 15

3.300

3.500

3.700

3.900

4

16 až 20

3.100

3.300

3.500

3.700

5

21 až 30

2.960

3.160

3.360

3.560

6

31 až 50

2.870

3.070

3.270

3.470

7

51 a viac

2.820

3.010

3.210

3.402

 

04

100 m

Vytýčenie vlastníckych hraníc po rozhdnutí o vykonaní projektu pozemkových úprav
 

 
   

 

Dodacie podmienky: Vytyčovací nákres 2x

 

Počet MJ

Cena v SK / MJ

1 -10

1600

11 - 20

1.460

21 - 30

1.400

31 a viac

1.360

 

05

100 m

Geometrický plán
 

 
   

Dodacie podmienky: Geometrický plán 3x + 1x formát VGI

 

Počet MJ

Cena v SK / MJ

1 -10

1200

11 - 20

1.100

21 - 30

1.050

 

Poznámky:

 1. Pre položky 01, 02 minimálna cena je 10 000,- Sk, pre položku 03 minimálna cena je 7 000,- Sk a pre položky 04, 05 minimálna cena je 5 000,- Sk, ceny sú bez DPH.

 

Tabuľka výkonu 253:

Položka

MJ

Výkon

Počet vytýčených MJ na jednej lokalite

 

 

 

Do 4

Od 5 do 10

Od 11 do 20

21 a viac

 

Cena v Sk

 

01

100 m

Zjednodušený rozdeľovací plán na vytýčenie hraníc vlastného pozemku

 

Stupeň obtiažnosti

Počet vytýčených bodov na 1 MJ

 

1

1 bod

2000

1650

1550

1480

 

2

2 až 4 body

2200

1800

1650

1580

 

3

5 bodov a viac

2400

1950

1800

1720

 

02

1 ha

Zjednodušený rozdeľovací plán na vytýčenie náhradných pozemkov

 

Stupeň obtiažnosti

Počet vytýčených bodov na 1 MJ

 

1

1 parcela

1700

1370

1250

1200

 

2

2 až 4 parcely

2000

1650

1550

1480

 

3

5 parciel a viac

2200

1800

1650

1580

 

Poznámky:

 1. Celkový počet MJ (bodov, parciel) sa zaokrúhľuje smerom nahor na celé číslo v rámci jednej lokality.
   
 2. Ak je rozsah výkonov na jednej lokalite menší ako 2 MJ účtuje sa cena za 2 MJ.
   
 3. Cena je stanovená pre terén prehľadný, pre terén neprehľadný sa účtuje prirážka 10%.
   
 4. Každá vytýčená hranica sa do počtu MJ započítava len raz.
   
 5. V cenách sú započítané všetky náklady okrem nákladov na vybudovanie polohového bodového poľa, ktoré sa oceňuje podľa tabuľky č.1.