Cenník geodetických a kartografických prác

  

Tab. 3 – GEOMETRICKÝ  PLÁN  A  VYTYČOVANIE  HRANÍC  POZEMKOV

 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

S 74.20.7343.00   Smernica  na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc

                           pozemkov ÚGKK SR 28.11.1997 č. NP – 3595/1997

 

Dodacie podmienky:

 

pre pol. 01 až 02: vytyčovací operát hranice pozemku v dvoch vyhotoveniach

 

pre pol. 03 až 05: geometrický plán v troch vyhotoveniach

hranica pozemku označená v zmysle Smernice

 

pre pol. 06:          výkupový elaborát v dvoch vyhotoveniach

 

 

 

Tabuľka výkonu 240:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

100 m

 

Vytýčenie hranice pozemku

 

   3500 – 7000

02

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN

 

 

   3000 – 4500

03

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN

 

 

   3600 – 6000

04

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena

 

   1400 – 1600

05
 

Vlastník
 

Výkupový elaborát
 

    100    400
 

06

Parcela

Preskúmanie možnosti vydania pozemku

   1000 – 5000

 

 

Poznámky:

 

a.            Náklady na vybudovanie polohového bodového poľa sa oceňujú podľa tabuľky 1. V cene tabuľky 3. nie sú zahrnuté.

b.            V cenách nie sú zahrnuté náklady za poskytovanie východiskových podkladov z operátu katastra nehnuteľností, ktoré účtujú orgány štátnej správy zhotoviteľovi.

c.            Ak je rozsah výkonov v položkách 01, 02, 03, 04 a 06 menší ako 2 MJ, účtuje sa cena za 2 MJ.

d.            Mernú jednotku tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa majetkoprávne usporiadava a súčet omerných mier stavby. Pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz.

e.            Vyhotovenie elaborátov nad stanovený počet uvedený v dodacích podmienkach sa oceňuje hodinovou sadzbou.