Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 2 – ÚČELOVÉ  MAPY  VEĽKÝCH  MIEROK  

   

Kvalitatívne podmienky:

 

STN 01 3410        Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy 1990,

 

STN 01 3411        Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky 1989.

 

Technický predpis TA 205 - diaľkové optické káble (DOK), miestne káble (MK), vydané Slovenskými telekomunikáciami, a.s. Bratislava, 24. 3. 2000, pre tab. 231

 

Zásady tvorby a spracovania geodetickej a digitálnej mapovej dokumentácie (príkaz generálneho riaditeľa SPP č. 21/95), pre tab. 232

 

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

 

Zoznam súradníc prípadne výšok a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu (alebo výškopisu) pre digitálne mapy veľkých mierok

 

Účelová digitálna a  analógová mapa DOK , alebo MK, alebo Kniha plánov DOK, (MK), príp. aj opravený projekt, alebo len dokumentácia z pokládky PE rúrky, v zmysle TA - 205

 

 

 

Tabuľka výkonu 230:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

1 ha

 

Účelová mapa základného významu

v mierke 1 : 200 alebo 1 : 250

 

 

12600 – 17000

02

1 ha

Účelová mapa základného významu

v mierke 1 : 500

 

 10200 – 15000

03

1ha

Účelová mapa základného významu

v mierke 1 : 1000 alebo 1 : 2000

 

  8700 – 13000

04

1 ha

Účelové mapy ostatné

v mierke 1 : 200 alebo 1 : 250

 

 9000 – 14000

05

1 ha

Účelové mapy ostatné

v mierke 1 : 500

 

 9000 – 11000

06

1 ha

Účelové mapy ostatné

v mierke 1 : 1000 alebo 1 : 2000

 

 7500 –  9000

07

1 ha

Účelové mapy ostatné– extravilán

všetky mierky

(mapy základného významu a ostatné)

  

 

 3500 –  6000

08

1 ha

Meranie a zobrazenie výškopisu

- všetky mierky

(mapy základného významu a ostané)

 

 

 3000 –  5000

09

1 ha

Spracovanie výsledkov merania v 3D

všetky mierky

 

 4000 -  6000

 

 

 

Poznámky:

 

a.       Účelovými mapami základného významu rozumieme:

·         Jednotnú železničnú mapu (JŽM) - viď tab. 233, Základnú mapu závodu (ZMZ),

·         Základnú mapu diaľnice (ZMD),  Základnú mapu letiska (ZML),

·         Technické mapy miest (TMM), Základné mapy sídliska, prípadne iné základné mapy.

 

b.                 Položky 01 až 06 sa týkajú polohopisu v intraviláne, položka 07 v extraviláne

c.                  V cenových rozpätiach nie je zahrnuté pripojenie do platného súradnicového systému a výškového systému včítane stabilizácie geodetických bodov.

d.            Horné hranice rozpätia sa odporúčajú pri ťažších terénnych a klimatických podmienkach.

e.                  Bodové pole nie je zahrnuté v cene tabuľky.

f.                  Podľa tejto tabuľky sa oceňuje aj zameranie uličného pásu, pričom pre ocenenie 1 km uličného pásu sa odporúča použiť cenu minimálne za 3 ha.

g.                 Pri tvorbe účelovej mapy odvodením alebo prepracovaním odporúča sa stanoviť percento zrážky podľa rozsahu zmien.

h.                 Vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí sa oceňuje podľa tabuľky 292.

  

 

Tabuľka výkonu 231:   Optické alebo metalické telekomunikačné káble

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

Geodetické práce predrealizačné

01

100 m

Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu - intravilán (3-6 ha/1 km)

2900 - 3590

02

100 m

Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu - extravilán (6-10 ha/1km)

2550 - 3450

03

1 správca

Overenie priebehu inžinierskych sietí

400 - 600

04

100 m

Zameranie a zakreslenie PIS (podz.inž.sietí)

1200 - 1825

05

100 m

Prekreslenie cudzích PIS z podkladov správcov vedení

190 - 280

Geodetické práce porealizačné

06

100 m

Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy - intravilán a extravilán (Účelová mapa DOK, MK)

1450 - 2040

07

100 m

Súčasné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu a porealizačné zameranie a spracovanie trasy kábla - intravilán a extravilán

3400 - 4300

08

100 m

Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy MK pri súbehu (pripokládke) s OK - intravilán

950 - 1175

09

100 m

Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy MK pri súbehu (pripokládke) s OK - extravilán

500 - 635

10

100 m

Spracovanie Knihy plánov optického (OK), alebo metalického (MK) kábla (digit. kótovanie kábla a jeho zariadení, doplnenie prieč. a pozdĺž. rezov, krytia kábla, detailov, rezov ryhy, formátovanie, spracov. technolog. schém, atď...., tlač, kompletovanie, väzba a pod.)

750 - 1295

11

100 m

Porealizačné zameranie trasy nadzemného kábla (nový telekom. kábel po stĺpoch)

780 - 965

12

100 m

Porealizačné zameranie optického kábla pri zafúknutí do jestvujúcich HDPE rúr

570 - 770

13

100 m

Spracovanie dokumentácie pre mestské (obecné) úrady

130 - 180

Aktualizácia jestvujúcich dokumentácii

14

100 m

Zhodnotenie rozsahu potrebnej aktualizácie v teréne pred začatím merania

165 - 230

15

100 m

Doplnenie názvov povrchov, aktualizácia názvov ulíc a iných popisných údajov bez použitia meracej techniky

200 - 335

16

100 m

Doplnenie prvkov polohopisu s použitím meracej techniky (20 - 70% - tná aktualizácia pracovného pásu) (20-70% z polož. 01)

650 - 2270

17

100 m

Prepracovanie mierky

100 - 135

18

100 m

Prepracovanie digitálneho tvaru HDPE rúr, káblovodov a trás káblov do dátovej štruktúry podľa TA226 (súborov kabel, mkabel a technol vyhotovených pred platnosťou TA226)

320 - 495

19

100 m

Prepracovanie digitálneho tvaru polohopisu do dátovej štruktúry podľa TA226

450 - 715

Poznámky:

 1. V intraviláne sa zameriava pracovný pás 30 - 60 m široký, v extraviláne až do 100 m.
 2. V cene položiek 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 12 je zahrnuté aj zameranie a výpočty PBPP cca 3 - 4 bodov na 1 km a dočasná stabilizácia klincom v asfalte, kolíkom a pod. Trvalá stabilizácia PBPP na technických objektoch nie je v cene zahrnutá.
 3. Výsledkom výkonov v pol. 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 12 je Účelová digitálna mapa, ktorá je podkladom pre spracovanie Knihy plánov. Geodetický elaborát aj v digitálnej forme je zahrnutý v cene týchto položiek.
 4. V cene položiek 06, 07, 08, 09, 11, 12 sú zohľadnené aj nutné viacnásobné výjazdy na tie isté úseky stavby pri kladení kábla, markerov, chráničiek, montáži rúrkových a optických spojok, domeranie inžinierskych sietí vo výkope.
 5. Položka 07 sa účtuje vtedy, keď pracovný pruh nebol zameraný pre projekt pred realizáciou stavby a meria sa až v etape výstavby kábla.
 6. Spodná polovica cenového rozpätia pol. 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 12 sa použije pri jednoduchých polohopisoch, malej hustote zariadení kábla na 1 MJ, alebo pri spodnej hranici šírky zameriavaného územia (do 30 m v intraviláne), alebo pri dlhých trasách (niekoľko desiatok km). Horná polovica cenového rozpätia sa použije pri zložitejších polohopisoch, alebo prekážkach vo viditeľnosti, alebo prekážkach v dostupnosti predmetov merania, alebo pri hornej hranici šírky pásu (60 m v intraviláne)alebo ak predmetom merania sú aj existujúce OK (MK) v zameriavanom území mimo novobudovaného kábla a jeho pripokládok.
 7. V cene položiek 01, 02 a 07 nie je zahrnutý zákres cudzích podzemných inž. sietí (PIS). Účtuje sa zvlášť - overenie položkou 03, vytýčenie a zameranie položkou 04 a prekreslenie z podkladov správcov do digitálneho polohopisu položkou 05.
  Overenie znamená úradné potvrdenie priebehu vedenia správcom siete, nie overenie priebehu siete meraním v teréne.
  Podmienkou pre účtovanie položky 03 je uvedenie údajov o navštívených správcoch sietí v technickej správe z geodetického zamerania - názov správcu, meno pracovníka, adresu.
  Položka 03 sa účtuje aj v prípade, že existujú digitálne geodetické podklady o inžinierskych sieťach (zo staršieho predrealizačného zamerania alebo z digitálnej mapy) a pre účely spracovania projektovej dokumentácie je potrebné tieto siete overiť. Pri overení bezo zmien oproti podkladom je účtovaná len táto položka, pri vykonaní orient. zákresu zmien, alebo zamerania oproti podkladom sa účtuje táto položka + položka 04, resp. 05 v rozsahu vykonaného zákresu, resp. zamerania. Položky 03,04,05 platia len pre telekomunikačné stavby. Pre iné stavby a výkony platí tab.5 výkonu 292 (Podzemné a nadzemné vedenia).
 8. Pre položky 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 platí pre účtovanie minimálneho počtu merných jednotiek: Ak je rozsah výkonov menší ako 5MJ, účtuje sa cena prác za 5MJ.
 9. Pre položky 04 a 05 platí pre účtovanie minimálneho počtu merných jednotiek: Ak je rozsah výkonov menší ako 3 MJ, účtuje sa cena prác za 3 MJ.
 10. Vyhotovenie dokumentácie navyše (viac ako 4 paré Knihy plánov) nie je v cene zahrnuté a oceňuje sa zvlášť (napr. hodinovými sadzbami, skutočnými nákladmi za kresbu a pod.).
 11. Položka 13 obsahuje: úpravu digitálneho tvaru v zmysle pokynu odberateľa, dodanie 1x CD, dodanie 1x papierovej dokumentácie.

 

Kombinácia podzemného a nadzemného vedenia:

 1. V prípade, že súčet trás podzemného a nadzemného vedenia je menší ako 5 MJ, účtuje sa cena prác za 5 MJ položky 06 (pri súčasnom meraní pracovného pásu a trasy kábla položky 07).
 2. V prípade, že súčet trás podzemného a nadzemného vedenia je väčší ako 5 MJ a zároveň:

b1) dĺžka trasy podzemného vedenia je menšia ako 5MJ, účtuje sa cena prác za 5 MJ položky 06 + cena prác za príslušný počet merných jednotiek presahujúcich 5MJ položky 11 (napr. 600m nadzemného vedenia + 300m podzemného vedenia účtuje sa: 5MJ x pol. 06 + 4MJ x pol. 11)

b2) dĺžka trasy podzemného vedenia je väčšia ako 5MJ cena prác sa vypočíta ako súčet položiek 06 a 11 podľa rozsahu skutočných merných jednotiek.

 

Aktualizačné položky:

 1. položka 14 sa účtuje v prípade, že je potrebné využiť podklady poskytnuté z ST. Sú v nej zahrnuté práce spojené s obhliadkou poskytnutej lokality.
 2. položka 15 sa účtuje v prípade, že do pokladov poskytnutých z ST je pre účely spracovania projektovej dokumentácie potrebné dopĺňať popisné údaje. Výsledkom výkonu v pol.15 je doplnenie pôvodnej Účelovej digitálnej mapy v samostatnom súbore spracovanom podľa TA226.
 3. položka 16 sa účtuje v prípade, že poklady poskytnuté z ST je potrebné aktualizovať v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie projektovej dokumentácie (knihy plánov). Ak je použitá táto položka, nemôže byť súčasne použitá položka 15, t.j. položka 16 zahŕňa potom aj práce na dopĺňaní popisných údajov. Výsledkom výkonu v pol.16 je doplnenie pôvodnej Účelovej digitálnej mapy v samostatnom súbore spracovanom podľa TA226. V prípade, že rozsah aktualizácie by mal byť viac ako 70% - tný, účtujú sa v plnom rozsahu položky 01, 02 alebo 07 a neúčtuje sa samostatne položka 14. Výsledkom výkonov v pol. 01, 02 a 07 je potom Účelová digitálna mapa spracovaná podľa TA226.
 4. položka 17 sa účtuje v prípade, že existujúce spracovanie pracovného pásu, ktoré má byť použité pre novú projektovú dokumentáciu, nezodpovedá pravidlám pre určovanie mierok podľa TA226 (napr. spracovanie zamerania MOK v intraviláne v M 1:1000 má byť využité pre novú líniovú stavbu). Prepracovanie mierky nie je pravidlom, musí byť požadované zodpovedným pracovníkom ST (poskytovateľom dát). Digitálne prepracovanie súborov s trasou kábla (HDPE rúr) a technologických súborov na štruktúru podľa TA226, v ktorých by malo dôjsť aj k prepracovaniu mierky, sa neoceňuje touto položkou, ale položkou 18.
 5. položka 18 sa účtuje v prípade, že existujúce spracovanie trasy kábla, HDPE rúr alebo káblovodu má byť využité pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia novej líniovej stavby v zmysle TA226.(Napr. zafúknutie OK do jestvujúcich HDPE rúr, zatiahnutie kábla do jestvujúceho káblovodu pri existujúcej geodetickej dokumentácii). Táto položka sa použije aj na prepracovanie existujúcich schématických výkresov.
 6. položka 19 sa účtuje v ojedinelých prípadoch, kedy je potrebné prepracovať digitálny tvar existujúcich polohopisných súborov. Prepracovávanie digitálneho tvaru polohopisu nie je pravidlom a podlieha odsúhlaseniu zodpovedného zamestnanca ST. Pre spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, do ktorého je preberané predrealizačné zameranie vyhotovené pred platnosťou TA226 (alebo sú preberané iné podklady z ST), platí, že polohopisné súbory sa neprepracovávajú t.j. digitálny tvar ostáva v pôvodnej štruktúre.

 

 

 

Tabuľka výkonu 232:  Rozvody plynovodov NTL, STL, VTL, VVTL

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v SK

 

 

01

 

100 m

 

Polohopisné a výškopisné zameranie

a kartografické spracovanie pásu

pre projektovú dokumentáciu – intravilán

 

 

 

   2800 – 3000

02

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie

a kartografické spracovanie pásu pre

projektovú dokumentáciu – extravilán

 

 

   1900 – 2200

03

100 m

Spracovanie a vykreslenie pozdĺžneho profilu

terénu v trase navrhovaného plynovodu

 

     700 –  900

04

100 m

Zameranie skutočného stavu trasy

a zariadení plynovodu

 

   1800 – 2000

05

domová prípojka

Zameranie skutočného stavu trasy

a zariadení domovej prípojky súčasne so

zameriavaním hlavnej trasy

 

 

     350 –  500

06

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie

a kartografické spracovanie pásu spolu

so zameraním skutočného stavu trasy

a zariadení plynovodu – intravilán

 

 

 

   3500 – 3900

07

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie

a kartografické spracovanie pásu spolu

so zameraním skutočného stavu trasy

a zariadení plynovodu – extravilán

 

 

 

   2150 – 2800

08

domová prípojka

Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky pri samostatnom meraní prípojky

 

 

   2650 – 3200

09

100 m

Prekreslenie mapy do systému TePlyn z iného digitálneho podkladu

 

   1200 – 1500
 

10

1 km

Spracovanie výkresu skutočného vyhotovenia stavby - VTL plynovod

 

   3350 - 3900
 

11

1 km

Spracovanie výkresu skutočného vyhotovenia stavby - STL plynovod

 

   4700 - 5400

 

 

 

Poznámky:

 

a.                  Šírka pásu v intraviláne je daná zástavbou. V prípade chýbajúcej zástavby a v extraviláne sa zameriava pás široký 30 až 60 m podľa druhu plynovodu.

b.                 V cene položiek 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 je zahrnuté určenie a dočasná stabilizácia bodov PPBP.

c.                  Položku 03 možno použiť pri vyhotovení pozdĺžneho profilu na žiadosť projektanta v záujmovom území spracovanom podľa položiek 01, 02. V iných prípadoch pre vyhotovenie pozdĺžneho profilu je nutné použiť tab. 293.

d.                 Položky 06 a 07 sa účtujú v prípade, keď záujmové územie nebolo zamerané pred realizáciou stavby plynovodu.

e.                  Spodná polovica cenového rozpätia položiek 01 až 08 sa použije pri jednoduchých polohopisoch a pri potrebe zamerania užšieho pásu (podľa druhu plynovodu). Horná polovica cenového rozpätia sa použije pri náročnom polohopise  (nepriechodnosť,  neprehľadnosť) a pri potrebe zamerania širšieho pásu.

f.                  V cene položiek 01, 02, 06, 07 je  zahrnuté aj orientačné zobrazenie inžinierskych sietí v teréne ľahko identifikovateľných (pospájanie povrchových znakov sietí vytýčených pre potreby dodávateľa a vykolíkovaných v teréne, sietí dodaných v digitálnej forme). Pokiaľ je potrebné zabezpečiť vyjadrenia správcov sietí a vytýčenie v teréne, účtujú sa zvlášť podľa tab. č. 5 – Podzemné a nadzemné vedenia.

g.                 Pri rozsahu prác pod 10 MJ sa účtuje cena za 10 MJ.

h.                 Pri využití iných vhodných digitálnych mapových podkladov obsahujúcich polohopis, výškopis, alebo skutočný stav plynovodov, pri tvorbe účelovej mapy sa účtuje úmerne rozsahu úprav 30 – 70 % z ceny položiek 01 až 08.

i.                   Tabuľku je možné použiť pri tvorbe podkladov a spracovaní skutočných stavov ostatných potrubných rozvodov (vodovod, kanalizácia a pod.).

j.                   Ocenenie podľa položky 08 neobsahuje náklady na vyhotovenie digitálnej účelovej mapy.

 

Tab. výkonu 233: Jednotná železničná mapa a vlečkový plán
(touto tabuľkou sa oceňujú i geodetické podklady pre projektovú dokumentáciu stavby)


Kvalitatívne podmienky:

Okrem všeobecných podmienok pre mapy veľkých mierok železničné predpisy, najmä:

Rad predpisov žel. geodézie M 20/1-5

Tech. predpis S3-železničný zvršok

Tech. predpis S4-železničný spodok

PMR 3/1999 a iné súvisiace predpisy ŽSR pre modernizáciu koridorov

STN 73 6360 Geometrická poloha a usporiadanie koľaje žel. dráh normálneho rozchodu


Dodacie podmienky:

JŽM alebo vlečkový plán v digitálnej a analógovej forme (1 : 500 alebo 1 : 1000)

Určenie smerových a sklonových parametrov koľají

Položka
 

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

 
01
 

 
1 ha

 
JŽM alebo vlečkový plán

 
  14000 - 18000

02
 

1 ha

Meranie a zobrazenie výškopisu

  2000 - 4000

03
 
 

100 m

Zameranie pozdĺž. profilu á 25 m pre sklonové pomery

 
  350 - 500

04
 

%

Určenie smerových a sklonových parametrov jednotlivých koľají

 
  40 % pol. 01

 

Poznámky:

 1. V cenách položiek 01 až 04 nie je zahrnutá stabilizácia, polohové a výškové určenie PPBP.
 2. Ceny položiek 01 - 02 sa použijú i pre podklady pre projektové práce na železnici.
 3. Položka 03 sa použije, ak sa v rámci dodávky nevypracováva pozdĺžny profil koľaje podľa tabuľky č. 6 cenníka.
 4. Orientačná hodnota plošných merných jednotiek v šírej trati: 2 hm = 1 MJ
  v stanici: 1 hm = 1 MJ.
 5. Šetrenie hraníc žel. pozemkov a priebehu PVZ nie je súčasťou ceny prác podľa tejto tabuľky.
 6. Pri rozsahu prác pod 2 MJ sa účtuje cena za 2 MJ.
 7. Spracovanie údajov pre databázu nie je v tabuľke obsiahnuté a oceňuje sa hodinovými sadzbami.
 8. Prirážky z prevádzkových podmienok:

Rušenie dopravou

  -  

hlavná trať dvojkoľajná

 

30 % z ceny pol. 01

 

  -  

hlavná trať jednokoľajná

 

25

 

  -  

vedľajšia trať jednokoľajná

 

20

 

  -  

stanice, vlečkové koľajiská do 5 koľají

 

20

 

  -  

stanice, vlečkové koľajiská nad 5 koľají

   

30