Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 15 – VEKTORIZÁCIA  A  DIGITALIZÁCIA

   

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Vymedzia sa v zmluve.

 

 

 

Dodacie podmienky:

 

Vektorová kresba na magnetickom médiu (pre pol. 01, 02, 03)

 

Technická správa (pre pol. 01-04)

 

Výpočtový protokol (pre pol. 04)

 

 

 

Tabuľka výkonu 770:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

 

 

01

 

1 ML

 

Vektorizácia katastrálnych máp

 

10000 – 11500

02

1 ML

Vektorizácia účelových máp

 7500 – 10000

03

100 m

Vektorizácia inžinierskych sietí

   150 –  300

04

1 ML

Matematická transformácia

   250 –  500

 

 

Poznámky:

 

a.            Touto tabuľkou sa oceňuje vektorizácia z rastrového alebo analógového podkladu transformovaného do požadovaného súradnicového systému.

b.            Položka 01 sa oceňuje vektorizácia kresbou plne pokrytého mapového listu mapy určeného operátu, resp. mapy KN. V prípade menšieho pokrytia sa cena adekvátne znižuje až na minimálnu cenu 500,- Sk.

c.            Položkou 02 sa oceňuje vektorizácia kresbou plne pokrytého mapového listu účelovej mapy (napr. hustý intravilán). V prípade menšieho pokrytia sa cena adekvátne znižuje až na min. cenu 500,- Sk.

d.            V prípade požiadavky na vytvorenie objektového podkladu sa ceny  položiek 01 a 02 zvyšujú min. o 20 %.

e.            V cene položky 02 je zahrnutá vektorizácia polohopisu a výškopisu.

f.             V cene nie je zahrnuté skenovanie máp.

g.            V cene nie je zahrnutá tlač máp.

h.            V cene nie je zahrnutá cena a výroba magnetických médií  (napr. napálenie CD).

i.             V cene nie je zahrnutá príprava špeciálnych značkových kľúčov a líniových vzorov.