Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 14 – ŽERIAVOVÉ  DRÁHY  

 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

STN 73 5130  Žeriavové dráhy 1986

-     určenie priestorových vzťahov žeriavovej dráhy

-     zistenie rozpätia jednotlivých súkolí s dovolenou odchýlkou merania rozchodu

 

 STN 73 2611  Odchýlky rozmerov a tvarov oceľových konštrukcií 1981

 

 

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Grafické znázornenie smerového a výškového priebehu koľajníc s číselnými údajmi

 

Číselné výpočty rozpätia mostu (pre pol. 05)

 

 

 

Tabuľka výkonov 311:

  

  

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

 

 

01

 

10 m

 

Koľajnice v úrovni terénu

 

1200 – 1500

02

10 m

Koľajnice vo zvýšenej úrovni s lávkami

1850 – 2500

03

10 m

Koľajnice vo zvýšenej úrovni s lávkou na jednej strane

 

2500 – 3000

04

10 m

Koľajnice vo zvýšenej úrovni bez lávok

3700 – 4000

05

10 m

Určenie rozpätia mostu mostového žeriavu

3300 – 4000

06

10 m

Určenie geometrických prvkov žeriavovej dráhy v oblúku a atypickej žeriavovej dráhy

 

4300 – 7000

 

 

 

Poznámky:

 

a.            Žeriavová dráha o rozsahu do 5 MJ sa ocení ako 5 MJ.

b.            Priečenie žeriavového mostu sa oceňuje osobitne.