Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 12 – GEOMETRICKÉ  ZAMERANIE  A  VYHOTOVENIE  DOKUMENTÁCIE   

SKUTOČNÉHO  STAVU  BUDOV  

 

  

Kvalitatívne podmienky:

 

STN 01 3426 Kreslenie úprav povrchu

 

STN 01 3429 Kreslenie schodísk a rámp

 

STN 01 3429 Kreslenie stropov a závesných podhľadov

 

STN 01 3430 Kreslenie podláh

 

STN 01 3431 Kreslenie striech

 

STN 01 3432 Kreslenie okien, dverí a brán

 

STN 01 3433 Kreslenie výklenkov a drážok

 

Geometrické zameranie – stred. chyba polohová aj výšková je 1 cm vzhľadom k zameriavacej sieti.

 

 

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Pôdorysné rezy

 

Pozdĺžne rezy

 

Priečne rezy

 

 

 

Tabuľka výkonov 900:

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

 

 

ZAMERANIE  A VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE

skutočného stavu budov v mierke 1 : 50

vodorovné rezy:

   

01

1 m2

Objekty s jednoduchým pôdorysom, rovné, omietnuté stropy

 

30 – 60

02

1 m2

Objekty s členitým pôdorysom, stropy trámové alebo klenuté

 

50 – 80

03

1 m2

Zvislé rezy:

40 –55

 

 

ZAMERANIE A VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE

skutočného stavu budov v mierke 1 : 1000

 

04

1 m2

Objekty s jednoduchým pôdorysom, rovné, omietnuté stropy

 

30 – 50

05

1 m2

Objekty s členitým pôdorysom, stropy trámové alebo klenuté

 

35 – 55

06

1 m2

Zvislé rezy

 

35 – 55

07

1 m2

Kótovanie výkresov – všetky položky

6 – 8

 

 

 

Poznámky:

 

a.            Situačné a výškové zameranie objektu s priľahlým územím sa oceňuje podľa tab. 2.

b.            Objekty s členitým pôdorysom, alebo stropy trámové či klenbové sa oceňujú v položkách 02 a 04 iba do dvojtretinového cenového rozpätia. V prípade objektov s členeným pôdorysom aj s trámovými alebo klenutými stropmi sa oceňujú v týchto položkách v hornej tretine cenového rozpätia.

c.            Cena za dokumentáciu kostolov, objektov s náročnou architektúrou, zrúcaniny, alebo úplne poškodené objekty, prípadné práce vyžiadané odberateľom nad rámec predpísanej dokumentácie sa určuje osobitne.

d.            Zameriavacia sieť vo vnútri aj mimo objektu sa účtuje podľa tabuľky 1 bez stabilizácie.

e.            Celkový počet MJ je súčtom plôch všetkých zameriavaných podlaží.

f.             Počet rezov a pohľadov musí byť taký, aby z nich bolo jednoznačné celé usporiadanie objektu.