Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 11 – KONTROLNÉ  MERANIE  A ZAMERANIE  SKUTOČNÉHO

VYHOTOVENIA STAVEBNÉHO OBJEKTU

 

  

Kvalitatívne podmienky:

 

STN  73 0212  Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti 1985.

 

STN  01 3411  Mapy veľkých mierok, Kreslenie a značky 1989.

 

STN  73 2150  Kontrola merania geometrických parametrov pozemných stavebných objektov

1981.

 

STN 73 0275   Kontrolné meranie líniových stavebných objektov  1988.

 

 

 

Dodacie podmienky:

 

Doklad o odovzdaní kontrolného merania alebo zamerania stavebného objektu – dohodnuté časti.

 

 

 

Tabuľka výkonu 396:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

 

 

01

 

bod

 

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

   

600 – 850

02

bod

Stavebné objekty líniové, železnice, cesty, tunely, mosty (nie podzemné vedenia)

 

700 – 950

03

bod

Ostatné líniové stavebné objekty (podzemné vedenia)

 

500 – 650

04

bod

Technologické zariadenia

900 – 1300

 

 

 

Poznámky:

 

a.            Alternatívou MJ bod môže byť MJ 100m hlavne tam, kde je priemerný počet meraných alebo kontrolovaných bodov na 100m dĺžky líniovej stavby alebo 100m obvodu stavebného objektu menej ako 1 bod.

b.            Touto tabuľkou sa oceňuje zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu, resp. technologického zariadenia v rámci objektovej skladby stavebných objektov po objektoch.

c.            Zameraním skutočného vyhotovenia stavebného objektu v zmysle tejto tabuľky sa rozumie porovnanie skutočnej a projektovanej polohy alebo výšky stavebného objektu. V prípade, že toto porovnanie nie je požadované, znižuje sa cena položiek 01-04 o 30%.

d.            Ak je rozsah výkonov tab. 391 menší ako 5 MJ, účtuje sa cena za 5 MJ.