Cenník geodetických a kartografických prác

 

Tab. 10 – VYTÝČENIE  STAVEBNÉHO  OBJEKTU  A  STAVENISKA  

 

  

Kvalitatívne podmienky:

 

STN 73 0420  Presnosť vytyčovania stavebných objektov.  Základné ustanovenia 1986 a zmena

1987.

 

STN 73 0421  Presnosť vytyčovania stavebných objektov a priestorovou skladbou 1986 a zmena

1992.

 

STN 73 0422  Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov 1986.

 

Stavebný zákon č. 109/98 Z.z.

 

 

 

Dodacie podmienky:

 

Vytýčené body

 

Vytyčovací protokol s náležitosťami technickej správy a s potvrdením o odovzdaní

 

Vytyčovací náčrt

 

 

 

Tabuľka výkonu 391:

 

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v Sk

 

 

VYTÝČENIE PRIESTOROVEJ POLOHY

 

01

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

  850 –  1000

02

bod

Stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete

 

  950 – 1100

03

bod

Mosty, tunely, štôly

1900 – 2300

04

bod

Technologické zariadenia

1700 – 2200

 

PODROBNÉ VYTÝČENIE

 

05

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

  550 –  650

06

bod

Železnice, cesty, pohybové plochy letísk, mosty, tunely a štôly

 

  800 – 1200

07

bod

Ostatné líniové stavby

  500 – 700

08

bod

Technologické zariadenia

  850 – 1300

 

 

 

Poznámky:

 

a.            Vytýčenie obvodu staveniska, hraníc ochranných pásiem, lesných priesekov a pod. sa oceňuje v cenovom rozpätí položky 07.

b.            Každé zvlášť požadované kontrolné vytýčenie, alebo opakované vytýčenie sa oceňuje v cenových rozpätiach tejto tabuľky ako nové vytýčenie.

c.            V tabuľke je zahrnutá dočasná stabilizácia bodov, výpočet súradníc a výpočet vytyčovacích prvkov.

d.            V cene nie je obsiahnuté:

-           vybudovanie vytyčovacej siete,

-           trvalá stabilizácia vytýčených bodov a ich zaistenie

-           vyhotovenie rozboru presnosti

-           pripojenie hlavných výškových bodov na SJNS
 

e.            Alternatívou MJ bod môže byť MJ 100 m, hlavne tam, kde je priemerný počet bodov na 100 m dĺžky líniovej stavby alebo obvodu vytyčovaného stavebného objektu menej ako 1 bod.

f.             Ak je rozsah výkonov tab. 391 menší ako 5 MJ, účtuje sa cena za 5 MJ.

g.            Ak je požadované len výškové vytýčenie podrobných bodov, (napr. priemyselných podláh výrobných hál, hypermarketov a pod.) účtuje sa 60% položky 05 za každý vytýčený bod.