Cenník geodetických a kartografických prác

 

 

Obsah

 

  I. Zásady stanovenia odporúčanej ceny

 

 II. Všeobecné podmienky

 

III. Tabuľky cenových rozpätí

 

Tab. 1 – Bodové polia

Tab. 2 – Účelové mapy veľkých mierok

Tab. 3 – Geometrický plán a vytyčovanie hraníc pozemkov

Tab. 4 – Projekt pozemkových úprav

Tab. 5 – Podzemné a nadzemné vedenia

Tab. 6 – Pozdĺžne a priečne profily

Tab. 7 – Samostatný prvok polohopisu

Tab. 8 – Kubatúry

Tab. 9 – Vytyčovacia sieť

Tab. 10 – Vytýčenie stavebného objektu a staveniska

Tab. 11 – Kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu

Tab. 12 – Geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu bodov

Tab. 13 – Meranie posunov stavebných objektov

Tab. 14 – Žeriavové dráhy

Tab. 15 – Vektorizácia a digitalizácia

Tab. 16 – Hodinové sadzby